آبان83

شعبه 1170دادگاه عمومي جزايي تهران با1216فقره،بيشترين موجودي
شعبه 2191 دادگاه عمومي حقوقي تهران با1092فقره،بيشترين موجودي
ميزان وارده كل دادگستري استان تهران در آبانماه تعداد129762فقره و ميزان مختومه آن 132104 مورد و عملكرد كل 2342 پرونده بوده است.

• دادگاه تجديدنظر استان تهران:

در ماه گذشته 6494 فقره وارده و6270 فقره مختومه داشته اما در آبانماه با 5350 فقره 21درصد كاهش وارده و 5384 فقره مختومه نسبت به ماه گذشته 16درصد كاهش مختومه داشته است.52درصد از آراي محاكم تائيد شده است و 19درصد از آراء نقض شده است و 11درصد ازآراء همراه با اصلاح تائيد شده است و 13درصد از آراء رفع نقص شده است و2درصد از آراء براي صدور رأي تخفيف مجازات و 3 درصد از آراء براي صدور آزادي مشروط و صدور رأي اعاده دادرسي و... صادر شده است.

• رتبه هاي اول استاني

رتبه اول در شعب بازپرسي:

الف- بيشترين مختومه شعب بازپرسي، شعبه3 دادسراي ناحيه 28 (كاركنان دولت) با 1016 فقره مي باشد.

ب - بيشترين موجودي شعب بازپرسي، شعبه 2 دادسراي شهرستان شهرري با 2819 فقره مي باشد.

پ - كمترين موجودي شعب بازپرسي، شعبه 1 ناحيه 10(هاشمي) با 1 فقره مي باشد.

ت - طولاني ترين وقت رسيدگي شعب بازپرسي، شعبه 5 ناحيه 28(كاركنان دولت) با 268 فقره موجودي آخر ماه مي باشد. (30/1/84)

ث - نزديك ترين وقت رسيدگي شعب بازپرسي، شعبه 3 ناحيه 2 ( سعادت آباد) با 33 فقره موجودي آخرماه مي باشد. (14/9/83)

رتبه اول در شعب دادياري تحقيق عمومي:

الف - بيشترين مختومه شعب دادياري، شعبه 10 ناحيه 1 (شميران) با 444 فقره مي باشد.

ب - بيشترين موجودي شعب دادياري ، شعبه 9 ناحيه 12 (پانزده خرداد) با 506 فقره مي باشد.

پ - كمترين موجودي شعب دادياري ، شعبه 2 ناحيه9 (فرودگاه) با 2 فقره مي باشد.

ت - طولاني ترين وقت رسيدگي شعب دادياري، شعبه 5 ناحيه 18 (شهيدمطهري) با 22 فقره موجودي آخرماه مي باشد. (6/1/84)

ث- نزديك ترين وقت رسيدگي شعب دادياري، شعبه 11 ناحيه 1 (شميران) با 17 فقره موجودي آخرماه مي باشد. (3/9/83 )

• رتبه اول شعب دادگاه بدوي كيفري

الف - بيشترين مختومه واحدهاي قضائي كيفري، شعبه 3 دادگاه عمومي بخش ملارد با 450 فقره مي باشد.

ب - بيشترين موجودي آخر ماه واحدهاي قضائي كيفري ، شعبه 4 دادگاه بخش شهرقدس با 1561 فقره مي باشد.

پ - كمترين موجودي آخر ماه واحدهاي قضائي كيفري، شعبه 1085 مجتمع قضائي شهيد مدرس با 47 فقره مي باشد.

ت - طولاني ترين وقت رسيدگي واحدهاي قضائي كيفري، شعبه 1179 مجتع قضائي قدس با 529 فقره موجودي آخر ماه مي باشد. (24/2/84 )

ث - نزديك ترين وقت رسيدگي واحدهاي قضائي كيفري، شعبه 1003 مجتمع قضائي ولي عصر با 298 فقره موجودي آخر ماه مي باشد. (18/9/83)

• رتبه اول شعب دادگاه بدوي حقوقي

الف - بيشترين مختومه واحدهاي قضائي حقوقي، شعبه 1 دادگاه بخش گلستان با 319 فقره مي باشد.

ب - بيشترين موجودي آخر ماه واحدهاي قضائي حقوقي، شعبه 1 دادگاه بخش گلستان با 2720 فقره مي باشد.

پ - كمترين موجودي آخر ماه واحدهاي قضائي حقوقي، شعبه 6 دادگاه بخش گلستان با 102 فقره مي باشد.

ت - طولاني ترين وقت رسيدگي واحدهاي قضائي حقوقي، شعبه 1 دادگاه بخش ملارد با 1522 فقره موجودي آخر ماه مي باشد. (23/5/84 )

ث - نزديك ترين وقت رسيدگي واحدهاي قضائي حقوقي، شعبه 5 مجتمع قضائي شهيد بهشتي با 138 فقره موجودي آخر ماه مي باشد. (18/9/83)

• شعب خانواده:

بيشترين مختومه شعبه 249 مجتمع قضائي خانواده يك با 513 فقره مي باشد. بيشترين موجودي آخر ماه شعبه 238 مجتمع قضائي خانواده يك با 805 فقره مي باشد. كمترين موجودي شعبه 248 مجتمع قضائي خانواده يك با 48 فقره مي باشد. طولاني ترين وقت رسيدگي شعبه 267 مجتمع قضائي خانواده دو با 662 فقره موجودي آخر ماه مي باشد. (18/2/84 ). نزديك ترين وقت رسيدگي شعبه 244 مجتمع قضائي خانواده يك با 185 فقره موجودي آخر ماه مي باشد. (14/9/83)

• دادگستريها:

 شعب كيفري:

1- بيشترين مختومه شعب كيفري دادگستريها، شعبه 102 دادگستري شهريار با 166 فقره مي باشد.

2- بيشترين موجودي آخر ماه شعب كيفري دادگستريها ، شعبه 103 دادگستري شهرري با 666 فقره مي باشد.

3- كمترين موجودي آخر ماه شعب كيفري دادگستريها ، شعبه1 دادگستري فيروزكوه با 73 فقره مي باشد.

4- طولاني ترين وقت رسيدگي شعب كيفري دادگستريها ، شعبه 102 دادگستري شهريار با 523 فقره موجودي آخر ماه مي باشد. (20/2/84 )

5- نزديك ترين وقت رسيدگي شعب كيفري دادگستريها ، شعبه 104 دادگستري كرج با 187 فقره موجودي آخر ماه مي باشد. (24/9/83)

شعب حقوقي:

6- بيشترين مختومه شعب حقوقي دادگستريها ، شعبه 2 دادگستري اسلامشهر با 243 فقره مي باشد.

7- بيشترين موجودي آخر ماه شعب حقوقي دادگستريها ، شعبه 6 دادگستري شهريار با 980 فقره مي باشد.

8- كمترين موجودي آخر ماه شعب حقوقي دادگستريها ، شعبه 3 دادگستري رباط كريم با 147 فقره مي باشد.

9- طولاني ترين وقت رسيدگي شعب حقوقي دادگستريها ، شعبه 3 دادگستري هشتگرد با 978 فقره موجودي آخر ماه مي باشد. (18/3/84 )

10- نزديك ترين وقت رسيدگي شعب حقوقي دادگستريها ، شعبه 1 دادگستري كرج با 436 فقره موجودي آخر ماه مي باشد . (3/10/83)

• دادگاه كيفري استان:

 بيشترين مختومه دادگاه كيفري استان شعبه 79 با 31 فقره مي باشد. بيشترين موجودي آخرماه دادگاه كيفري استان شعبه 76 با 54 فقره مي باشد.كمترين موجودي آخرماه دادگاه كيفري استان شعبه 77 با 16 فقره مي باشد.طولاني ترين وقت رسيدگي دادگاه كيفري استان شعبه74 با 46 فقره موجودي آخرماه مي باشد.(5/12/83 ). نزديك ترين وقت رسيدگي دادگاه كيفري استان شعبه 78 با 31 فقره موجودي آخرماه مي باشد.(17/9/83)